Natječaj za popunu radnog mjesta spremačice

Temeljem članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17) Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek objavljuje:

 

NATJEČAJ

za popunu radnog mjesta

 

– spremač/ica, na puno, određeno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

-1 izvršitelj/ica
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uz pisanu prijavu na natječaj obvezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • domovnicu (preslika)
  • dokaz o završenoj osnovnoj školi ili završenoj stručnoj spremi (preslika)
  • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Poveznica Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave, te prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek, s naznakom «Za natječaj».

O izboru radnika/radnice kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o izboru na internetskoj stranici Doma:  http://www.hrvatski-radisa.hr/ u roku od 15 dana od dana izbora.

Natječaj traje od dana 17.04.2018. do 25.04.2018. godine.