Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2019./2020.

N A T J E Č A J

Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek upisuje novih 32 učenika (25 M i 7 Ž)
Prijavi na natječaj za prijam u dom učenici prilažu sljedeće dokumente:
1. prijavnica (dobije se u domu),
2. preslike svjedodžbi o završenom 5.,6.,7. i 8. razredu osnovne škole,
3. dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) ili potvrda o reguliranom statusu
boravka za strane državljane,
4. ostale dokumente koji mogu utjecati na ostvarenje bodova, izravan upis i
pravo prednosti, a prema Odluci o uvjetima za prijam učenika u učeničke
domove u školskoj godini 2019./2020.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_06_62_1223.html
LJETNI UPISNI ROK
PRIJAVE za upis – 12. 7. 2019. od 8.00 – 16.00 sati
OBJAVA konačnih ljestvica poretka – 12.7.2019. (na mrežnim stranicama Doma i oglasnoj ploči doma)
UPISI
15.7.2019. od 8.00 – 16.00 sati
16.7.2019. od 8.00 – 16.00 sati
17.7.2019. od 8.00 -12.00 sati
18.7.2019. od 8.00 -12.00 sati
19.7.2019. od 8.00 -12.00 sati
Za upis učenika u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek učenik je dužan donijeti potvrdu
o upisu u školu koja sadrži pečat škole i potpis ravnatelja ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati
izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole
(NISpuSŠ).
Objava slobodnih mjesta za jesenski rok – 19.7.2019. godine.