Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

UČENIČKI DOM “HRVATSKOGA RADIŠE” OSIJEK

Zagrebačka 2a, Osijek

KLASA: 112-01/20-01/8

URBROJ:2158-56/20-01

Osijek, 10. lipnja 2020. godine

 

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08 i 127/19), članka 126. stavak 1. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19), te članka 44. stavak 1. Statuta Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Domski odbor Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek na sjednici održanoj dana 4. lipnja 2020. godine donio je odluku kojom raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

 

 

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete utvrđene člankom 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (u nastavku teksta: Zakon):

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

 1. a) sveučilišni diplomski studij ili
 2. b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. c) specijalistički diplomski stručni studij
 4. d) položen stručni ispit za nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku izbora ravnatelja, propisane su člankom 127. stavka 7. Zakona, kako slijedi:

– poznavanje stranog jezika,

– osnovne digitalne vještine,

– iskustvo rada na projektima.

Ako kandidat ima stečene navedene kompetencije dužan je u prijavi priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje posjedovanje istih , a u skladu s odredbama Statuta Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek. Sadržaj i postupak vrednovanja dodatnih kompetencija uređen je Statutom Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidat je obvezan priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o državljanstvu,
 • diplomu, odnosno dokaz o vrsti i razini stečenog obrazovanja,
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođenja obveze polaganja stručnog ispita na temelju članka 157. stavak 1. i 2. Zakona,
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od dana objave natječaja)
 • potvrda poslodavca o vrsti i trajanju rada u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, sukladno članku 126. stavak 3. Zakona,
 • uvjerenje kojim se dokazuje da ne postoje zakonske zapreke za rad u školskoj ustanovi propisane člankom 106. Zakona (ne starije od dana objave natječaja).

Uz prijavu na natječaj kandidat je dužan dostaviti Program rada za mandatno razdoblje.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, br. 82/08 i 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, uz prijavu ima obvezu priložiti svu dokumentaciju propisanu posebnim zakonom, a ostvaruje prednost u odnosu  na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za ostvarivanje prava prednosti, osoba navedena u članku 102. stavka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17 i 98/19), a koja u trenutku podnošenja prijave na natječaj ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu priložiti sve dokaze propisane člankom 103. spomenutog Zakona. Popis potrebnih dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Natječaj se objavljuje u „Narodnim novinama“ službenom glasniku Republike Hrvatske, te na mrežnoj stranici Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek (www.hrvatski-radisa.hr)

Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja.

 

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, br. 42/18), svi dokumenti pristigli na Natječaj u privitku prijave, dostavljeni su slobodnom voljom kandidata. Time se smatra da je svaki kandidat dao privolu za obradu svih podataka, isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

 

Pisane prijave na natječaj s potrebnom  dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj  omotnici osobno u tajništvo Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Učenički dom “Hrvatskoga radiše” Osijek, Zagrebačka 2a,  31000 Osijek s naznakom „Prijava na Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice – ne otvaraj“.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku četrdesetpet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                                              Predsjednica

                                                                                                         Domskog odbora

                                                                                                       Božica Krajnović, prof.