Natječaj za odgajatelja/icu

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/18-01/22

URBOJ:2158-56/18-01

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17. i 68/18. ) Učeničku dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

ODGAJATELJ/ICA

 

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od 90 dana

Uvjeti:

  • VSS sukladno  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,07/17. i 68/18. ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99 )

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika )
  3. Dokaz o državljanstvu ( preslika )
  4. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje ( ne starija od dana objave natječaja )

  1. Dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od mjesec dana )
  2. Dokaz o pedagoško-psihološkoj izobrazbi nastavnika

Preslike traženih dokumenata prilažu se u neovjerenoj preslici, a prilikom izbora kandidata, izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Nepravodobne i nepotpune prijave, te prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679  i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključio u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se pošiljkom na adresu: Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek, s naznakom «za natječaj».

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice www.hrvatski-radisa.hr .

Natječaj je otvoren od 14. prosinca do 22. prosinca 2018. godine