Natječaj za radno mjesto kuhar/ica

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/21-01/6

URBOJ:2158-56/21-01

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18., 98/19., 64/20. ) Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek raspisuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

KUHAR/ICA

 

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

  1. Stručna sprema-ugostiteljskog smjera – kuhar
  2. Ostali uvjeti- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe )
  3. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starija od dana objave natječaja )
  4. Dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od mjesec dana )

 

Preslike traženih dokumenata prilažu se u neovjerenoj preslici, a prilikom izbora kandidata, izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17., 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679  i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

S kandidatima koji ispunjavaju opće uvjete natječaja provest će se  testiranje prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“ Osijek,  te razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova od ukupnog broja bodova. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti kao i o  vremenu testiranja i usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem Internet stranice Doma:   www.hrvatski-radisa.hr. nakon isteka roka za dostavom dokumentacije.

Na navedenoj mrežnoj stranici bit će objavljen rezultat natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave  te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se pošiljkom na adresu: Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek, s naznakom «za natječaj».

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice www.hrvatski-radisa.hr .

 

Natječaj je otvoren od 5. ožujka 2021.  do 13. ožujka 2021.  godine