Natječaj za radno mjesto noćnog pazitelja/ice

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.)Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

NOĆNOG PAZITELJA/ICE

Uvjeti:

Radno mjesto: noćni pazitelj, 1 izvršitelj, neodređeno, puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: SSS – završena gimnazija ili medicinska škola

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti :
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
– potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izdanu u vrijeme trajanja natječaja
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 1 mjeseca (izvornik)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Preslike traženih dokumenata prilažu se u neovjerenoj preslici, a prilikom izbora kandidata, izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Nepravodobne i nepotpune prijave, te prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679  i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

S kandidatima koji ispunjavaju opće uvjete natječaja provest će se psihološko testiranje, te razgovor s prvih deset najboljih kandidata koji imaju najbolje rezultate psihološkog testiranja. U skladu sa zahtjevima navedenog radnog mjesta i uvjetima rada noću,  testiranjem će se provesti psihološka obrada s ciljem utvrđivanja  relevantnih osobina ličnosti, životnih i radnih vrijednosti, te interesa i motivacije.  O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se psihološko testiranje provesti kao i o   vremenu testiranja i usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem Internet stranice Doma:   http://www.hrvatski-radisa.hr. nakon isteka roka za dostavom dokumentacije.

Na navedenoj mrežnoj stranici bit će objavljen rezultat natječaja.

Najbolji kandidat/kinja bit će upućen/a na prethodni liječnički pregled kod specijaliste medicine rada o trošku poslodavca prije konačnog odabira, sukladno članku 24. Zakona o radu (NN 93/2014 i 127/2017).

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave  te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

Prijave dostaviti na adresu Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek, s naznakom «za natječaj – noćni pazitelj».

Natječaj traje od 17.01.2019. do 25.1.2019.