Natječaj za radno mjesto odgajatelj/ica

 

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

KLASA:112-01/19-01/9

URBOJ:2158-56/19-01

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. ) Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek raspisuje:

 

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

ODGAJATELJ/ICA

 

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno uz probni rad od 90 dana

Uvjeti:

  • VSS sukladno  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18. ) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99)

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme ( preslika )
  3. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje ( ne starija od dana objave natječaja )

  1. Dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od mjesec dana )
  2. Dokaz o pedagoško-psihološkoj izobrazbi nastavnika

Preslike traženih dokumenata prilažu se u neovjerenoj preslici, a prilikom izbora kandidata, izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan/dužna se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti u izvorniku i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679  i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

S kandidatima koji ispunjavaju opće uvjete natječaja provest će se  testiranje prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“ Osijek,  te razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova od ukupnog broja bodova. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti kao i o  vremenu testiranja i usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem Internet stranice Doma:   www.hrvatski-radisa.hr. nakon isteka roka za dostavom dokumentacije.

Na navedenoj mrežnoj stranici bit će objavljen rezultat natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave  te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se pošiljkom na adresu: Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek, s naznakom «za natječaj».

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice www.hrvatski-radisa.hr .

Natječaj je otvoren od 12. veljače 2019.  do 20. veljače 2019. godine