Natječaj za radno mjesto viša medicinska sestra /tehničar

 

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

URBROJ:  112-02/24-01/04

KLASA: 2158-56/01-24-3

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ broj:  87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17.,68/18., 98/19., 64/20, 151/22, 156/23 ), sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“ Osijek, ravnateljica Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek raspisuje:

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

viša medicinska sestra/viši medicinski tehničar

  • 1 izvršitelj/ica na određeno, puno radno vrijeme, zamjena za bolovanje

Uvjeti:

– viša medicinska sestra/tehničar,  završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

 

Ostali uvjeti- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  1. Životopis (vlastoručno potpisan)
  2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika )
  3. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starija od dana objave natječaja )
  4. Potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih

djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od

dana objave natječaja)

 

Traženi dokumenti prilažu se u neovjerenoj preslici, a prilikom izbora kandidata, izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine” broj: 121/17., 98/19. i 84/21.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (,,Narodne novine” broj: 33/92.,  57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine” broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (,,Narodne novine” broj: 84/21.), dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:   121/17., 98/19., 84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj  84/21.), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih  za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (,,Narodne novine” broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca uvezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (,,Narodne novine” broj: 42/18.), svi dokumenti pristigli na natječaj u privitku prijave, dostavljeni su slobodnom voljom kandidata. Time se smatra da je svaki kandidat dao privolu za obradu podataka Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“  Osijek isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

S kandidatima koji ispunjavaju opće uvjete natječaja provest će se  testiranje prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“ Osijek,  te razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova od ukupnog broja bodova. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti kao i o  vremenu testiranja i usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Doma: www.hrvatski-radisa.hr nakon isteka roka za dostavom dokumentacije.

Na navedenoj mrežnoj stranici bit će objavljen rezultat natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave  te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se pošiljkom na adresu: Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek, s naznakom «za natječaj- medicinska sestra/tehničar».

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice www.hrvatski-radisa.hr. Dostava rezultata svim kandidatima smatra se obavljenom objavom na web stranici.

Natječaj je otvoren od 29. veljače  2024.  do 8. ožujka 2024.  godine