Odluka o imenovanju ravnateljice

UČENIČKI DOM «HRVATSKOGA RADIŠE» OSIJEK

OSIJEK, ZAGREBAČKA 2A

www.hrvatski-radisa.hr

e-mail: ucenicki-dom-hr@os.t-com.hr

Tel 031/ 215-653 Fax. 208-343

KLASA: 003-06/20-01/4

URBROJ: 2158-56/20-01-9

 

Osijek, 24.6.2020. godine

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19),  članaka 38. – 42.  Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), te  članka 48.  Statuta Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek na sjednici održanoj 24. lipnja 2020. godine Domski odbor Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek donosi:

 

 

 

ODLUKU

O IMENOVANJU RAVNATELJICE UČENIČKOG DOMA

 

I.

Nataša Šimić, prof. matematike i fizike, iz Osijeka, imenuje se ravnateljicom Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek na vrijeme od pet godina s danom preuzimanja dužnosti 01. rujna 2020. godine.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti ministrice Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ako ministrica ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću, smatra se da je suglasnost dana.

Predsjednica Domskog odbora sa imenovanom ravnateljicom sklopiti će Ugovor o radu prema članku 128. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 

Obrazloženje

 

Domski odbor Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek  raspisao je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice doma u „Narodnim novinama“ broj: 67/2020 i na mrežnoj stranici Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek dana 10. lipnja 2020. godine, a što je u skladu s člankom 127. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19).

 

 

Dana 23. lipnja 2020.  godine Domski odbor na sjednici pregledao je natječajnu dokumentaciju, utvrdio da je prijava pravovremena i potpuna, te utvrđuje da kandidatkinja Nataša Šimić, prof. ispunjava sve uvjete natječaja za ravnateljicu, da je dostavila potpunu dokumentaciju, potpunu i pravovremenu prijavu, te da ima 3 (tri) boda na osnovi dodatnih kompetencija (poznavanje stranog jezika, osnove digitalne vještine, iskustvo rada na projektima).

Domski odbor utvrdio je Listu kandidata s prijavljenom kandidatkinjom Natašom Šimić, prof., a koja je dostavljena Odgajateljskom vijeću, Vijeću roditelja i Skupu radnika radi zauzimanja stajališta o prijavljenoj kandidatkinji za ravnateljicu.

 

U skladu s člankom 127. stavkom 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), održane su sjednice Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika, a nakon provedenog tajnog glasovanja navedena tijela dostavila su Domskom odboru pisane Zaključke o  izboru ravnatelja doma.

 

Na sjednici dana 24. lipnja 2020. godine Domski odbor proveo je javno glasovanje za imenovanje ravnateljice, pojedinačnim izjašnjavanjem članova, pri čemu su predstavnici Odgajateljskog vijeća, Vijeća roditelja  i Skupa radnika bili obvezni glasovati u skladu sa stajalištima tijela koje predstavljaju.

Domski odbor je jednoglasno sa 6 (šest) glasova „ZA“, svih prisutnih članova, imenovao ravnateljicom Učeničkog doma „Hrvatskoga radiše“ Osijek Natašu Šimić, prof. na mandat od pet (pet) godina, koji počinje teći dana 1. rujna 2020. godine.

 

Dana 25. lipnja 2020. godine, a  u skladu sa člankom 127. stavcima 4. i 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), ministrici poslat će se povratnicom dokumentacija o izboru ravnateljice radi dobivanja prethodne suglasnost.

Ako ministrica ne uskrati suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću smatra se da je suglasnost dana.

 

Trajanje mandata ravnateljice utvrđeno je u skladu s člankom 127. stavak 1. Zakona  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) dok je ovlast sklapanja ugovora o radu utvrđena člankom 128. rečenog Zakona.

 

Zbog svega navedenog odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Kandidatkinja koja je podnijela prijavu na natječaj ima pravo uvida u natječajnu dokumentaciju, te može u roku od 15 dana od dana primitka ove Odluke zahtijevati sudsku zaštitu kod nadležnog suda.

 

 

Predsjednica Domskog odbora:

Božica Krajnović, prof.

 

 

Dostaviti:

 

  1. Nataša Šimić, Trg Augusta Šenoe 4, 31000 Osijek
  2. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb
  3. Osječko – baranjska županija, Upravni odjel za obrazovanje, Županijska 4, 31000 Osijek
  4. Pismohrana, ovdje
  5. Oglasna ploča