Dokumenti doma


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Financijski plan za 2020.-2022. godine.

Godišnji plan i program rada doma za školsku godinu 2019/2020.

Godišnji plan i program rada učeničkog doma za školsku godinu 2018./2019.

Godišnji plan i program rada učeničkog doma za školsku godinu 2017./2018.

Statut

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Zakoni