Natječaj za radno mjesto kuhar/ica (kuhar-slastičar 2)

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

ZAGREBAČKA 2A, OSIJEK

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (NN br. 87/’08., 86/’09., 92/’10., 105/’10., 90/’11., 5/’12., 16/’12.,86/’12., 126/12, 94/13, 152/14 ,7/17., 68/18., 98/19., 64/20. 151/22 i 156/23)  odredaba Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“ Osijek ravnateljica raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

KUHAR/ICA

/kuhar-slastičar 2/

 

  • 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme, uz probni rad od 30 dana

Uvjeti:

  1. Stručna sprema-ugostiteljskog smjera – kuhar
  2. Ostali uvjeti- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

  1. Životopis
  2. Dokaz o stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe )
  3. Dokaz o državljanstvu
  4. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( ne starija od dana objave natječaja )
  5. Dokaz da ne postoje zakonske zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne stariji od dana objavljivanja natječaja )

 

Traženi dokumenti prilažu se u neovjerenoj preslici, a prilikom izbora kandidata, izabrani kandidat će predočiti izvornike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koje se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. stavka 1.-3.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19.), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) i nalaze se na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96.,82/01.,103/03., 148/13., 98/19.) dužan je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 47. Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti dokaze koji se nalaze na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14. i 39/18) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

 

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679  i  Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Izrazi u ovom natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

S kandidatima koji ispunjavaju opće uvjete natječaja provest će se  testiranje prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Učeničkom domu „Hrvatskoga radiše“ Osijek,  te razgovor s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova od ukupnog broja bodova. O načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti kao i o  vremenu testiranja i usmenog razgovora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Doma: www.hrvatski-radisa.hr nakon isteka roka za dostavom dokumentacije.

Na navedenoj mrežnoj stranici bit će objavljen rezultat natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepravodobne i nepotpune prijave  te prijave poslane e-mailom neće se razmatrati.

Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo kandidatima.

 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se pošiljkom na adresu: Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek, s naznakom «za natječaj- kuhar».

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice www.hrvatski-radisa.hr. Dostava rezultata svim kandidatima smatra se obavljenom objavom na web stranici.

 

Natječaj je otvoren od 29. ožujka 2024.  do 6. travnja 2024.  godine

 

KLASA: 112-02/24-01/05

URBOJ: 2158-56/01-24-3