Natječaj za medicinsku sestru i obavijest

UČENIČKI DOM „HRVATSKOGA RADIŠE“ OSIJEK

Zagrebačka 2a, Osijek

KLASA:112-01/18-02/

URBROJ:2158-56/18-02

 

U Osijeku, 16.11.2018.

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA RADNO MJESTO

 MEDICINSKA SESTRA

 

 

Nakon završenog procesa odabira kandidata donesena je odluka o konačnom izboru.

 

Domski odbor dao je prethodnu suglasnost da se na radno mjesto  medicinske sestre, na određeno puno radno vrijeme primi kandidatkinja

Ana Stevanović,

 

čija prijava udovoljava uvjetima natječaja i zakonskim uvjetima.

 

Objavljivanjem ove obavijesti na mrežnoj stranici Doma smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

 

Ravnateljica

Nataša Šimić, prof.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18.) Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek objavljuje:

 

NATJEČAJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA

– viša medicinska sestra,  završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti :
– životopis
– domovnicu (preslika)
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
– potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave natječaja)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

 

Nepravodobne i nepotpune prijave, te prijave poslane putem e-maila neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnome zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj 121/17.), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj 33/92,57/92,77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanja osoba s invaliditetom (NN, broj 157/13, 152/14, 39/18), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku prijave ispunjavaju uvjete iz natječaja i dokaze za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđivanom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18.), svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključio u svrhu provođenja natječajnog postupka.

 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se pošiljkom na adresu: Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek, Zagrebačka 2a, 31000 Osijek, s naznakom «za natječaj – medicinska sestra».

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice www.hrvatski-radisa.hr .

 

Natječaj je otvoren od 19. listopada do 27. listopada 2018. godine