Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2020./2021.

Natječaj za prijem učenika u Dom za školsku godinu 2020./2021.

Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek upisuje novih 29 učenika (18 M i 11 Ž)
Prijavi na natječaj za prijem u dom učenici prilažu:
1.)
Prijavnica (Preuzmi dokument)
Privola (Preuzmi dokument)
2.) Preslike svjedodžbi o završenom 5., 6., 7. i 8. razredu osnovne škole,
3.) Dokaz o državljanstvu (preslika domovnice) ili potvrda o reguliranom statusu boravka za strane državljane.
4.) Ostale dokumente koji mogu utjecati na izravan upis i pravo prednosti, a prema Odluci o uvjetima za prijem učenika u učeničke domove u Školskoj godini 2020./2021.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_06_72_1409.html
Prijavnica, privola i dokumenti koji su uvjet za upis u učeničke domove dostavljaju se isključivo elektroničkim putem (skenirano ili slikano) u predviđenim rokovima na e-adresu učeničkog doma, a temeljem članka 8. st. 2. Odluke:

 

 radisa.upisi@gmail.com

 

LJETNI UPISNI ROK
PRIJAVE za upis – 23. 7. i 24. 7. 2020. g. do 16.00 h
OBJAVA konačnih ljestvica poretka – 25. 7. 2020. (na mrežnim stranicama Doma i oglasnoj ploči doma)
UPISI  – 27. 7. 2020. od 8.00 – 16.00 sati
           – 28. 7. 2020. od 8.00 – 14.00 sati
Za upis učenika u Učenički dom „Hrvatskoga radiše“ Osijek učenik je dužan dostaviti potvrdu o upisu u školu ili potvrdu o mjestu koje je zauzeo na konačnoj ljestvici poretka (odnosno o ostvarenom pravu upisa), a koju je moguće ispisati izravno sa sučelja u Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Objava slobodnih mjesta za jesenski rok – 3. 8. 2020. godine.